Belangrijk: gebruik winterkaart en BaanReserveren

For English scroll down

Sinds 17 oktober is de winterkaartperiode weer van start gegaan. Vanaf deze periode is het alleen mogelijk banen af te hangen op het park voor leden die in bezit zijn van een winterkaart. Mocht je deze kaart alsnog willen aanschaffen om te kunnen spelen, dan kan dat nog steeds, informatie vind je hier. Mocht je slechts een enkele keer willen spelen, dan is het ook mogelijk om jezelf als introducee op te geven van iemand die een winterkaart heeft, hiervoor betaal je dan los per keer.

Helaas hebben de Stichting Onroerend Goed de Bataaf (SOG) en de vereniging geconstateerd dat er de afgelopen weken veelvuldig verkeerd is afgehangen. Hiermee worden andere leden die een winterkaart hebben aangeschaft of een baan hebben gehuurd benadeeld. Middels deze communicatie willen wij nogmaals de belangrijkste regels omtrent banen reserveren toelichten.

Het afhangen van banen gaat zoals bekend via BaanReserveren. Het is verplicht om voor iedereen die op de baan speelt af te hangen onder zijn eigen lidmaatschapskaart of als introducee. Het is dus niet toegestaan om op iemand anders kaart te spelen. Het is ook niet toegestaan jouw lidmaatschap ‘uit te lenen’, het lidmaatschap is persoonlijk.

Daarnaast is het de bedoeling dat op het moment dat je een dubbel speelt, je voor een dubbel afhangt en niet bijvoorbeeld voor twee singles achter elkaar. Probeer ook zoveel mogelijk aansluitend te boeken, een kwartiertje extra ‘pikken’ voorkomt dat andere leden die ook graag willen spelen die dag er niet meer tussen passen. De baancapaciteit wordt daardoor kleiner.

Mocht je besluiten om niet te komen spelen dan is het ook nodig je reservering uit BaanReserveren te verwijderen, dan kunnen andere leden dat slot boeken. Óók op het moment dat het regent en je denkt ‘niemand gaat nu toch spelen’.

Tot slot is het gebruik van de binnenbanen niet inbegrepen in enig lidmaatschap (zomer of winter). Er is dus ook geen ‘recht’ om binnen te spelen als de buitenbanen vol staan. De binnenbanen kunnen wel apart worden gehuurd, ook dit gaat via BaanReserveren.

De SOG en de vereniging willen iedereen voor de volledigheid nog eens wijzen op het parkreglement. Door te spelen op banen waarvoor je niet betaald hebt of banen langer te blokkeren, benadeel je andere leden die ook willen spelen. Wij verwachten daarom dat een ieder met oog voor elkaar gebruik maakt van de banen en op de juiste manier afhangt.

———–
The winter season started as of October 17. As of this date, only members who enrolled for a winter membership can book courts. It is still possible for you to enroll for a winter membership, more information can be found here. In case you would only like to play a couple of times, another option is to have yourself introduced as a non-member by a player with a winter membership, you pay as you go.

Recently, the Bataaf Real Estate Foundation (SOG) and Thor de Bataaf sport Club observed incorrect use of the court booking system to the detriment of other members and renters. Therefore, by means of this communication we would like to provide clarity about court bookings.

For court booking we always use BaanReserveren. It is mandatory for every person on the court to be listed in the booking on his/her own membership or being introduced as non-member. It is forbidden to play on someone else’s membership account. Equally, it is also forbidden to ‘lend’ your membership to someone else, the membership is strictly personal.

Furthermore, when playing a doubles match, you have to book a doubles match and not two single matches back-to-back. Please also try to book as much as possible adjacent to existing reservations, ‘strategically’ booking in a way to get 15 minutes extra playtime prevents other members from playing that day. This reduces overall court capacity for all members. When you decide not to play after you made your booking, please remove your booking from BaanReserveren. That allows other members to book the court at that time, even when you think nobody is going to play anyway because of rain.

Finally, the use of the indoor courts is not included in any membership (summer or winter). That means there is no ‘right’ to play inside when the outdoor courts are fully booked. It is possible to rent the indoor courts separately, also via BaanReserveren.

For completeness, the SOG and Thor de Bataaf would also like to highlight the other park rules. By playing on courts you have not paid for, or by unnecessarily blocking courts, other members who did pay and want to play as well cannot play. We hope that everyone uses the court booking system correctly now and is mindful of other members as well.