Planning baanrenovatie 1,2,3 en A,B,C

In de Algemene Leden Vergadering van 5 juli jl. is het besluit aan de ALV voorgelegd om de banen A t/m C en 1 t/m 3 te vervangen met wederom Smashcourt als ondergrond. Dit voorstel is, na een levendige discussie en presentatie van financiële cijfers en enquête resultaten, door de ALV overgenomen, waarmee het besluit is genomen de banen te vervangen met Smashcourt.

De Stichting Onroerend Goed (SOG) is verantwoordelijk voor de aanleg en vervanging van de banen. Conform het door de ALV goedgekeurde besluit tijdens de extra ALV van 5 juli, zullen de voorbanen 1, 2 en 3 en A, B en C gedurende de winterperiode worden vervangen door smashcourt. De SOG wil weer graag 3 volledige banen aanleggen op 1, 2 en 3, maar is hiervoor afhankelijk van goedkeuring van de Gemeente voor een stukje uitbreiding van het park. Mede afhankelijk van de Gemeente en het weer gedurende de winter, zal de renovatie in de periode tussen december en februari plaatsvinden. Per baanvak zal het ca.  2 tot 3 weken duren. Zodra de planning concreter bekend is zal dit via de nieuwsbrief en op de schermen in de Pub bekend worden gemaakt.

De weg naar dit besluit
Na de ALV van november 2015 heeft het bestuur gesprekken gevoerd met diverse stakeholders, waaronder de TTA en de SOG.

Daarnaast is een financiële analyse van de consequenties van de keuze tussen Gravel Plus en Smashcourt gedaan voor de vereniging en de SOG.

En is een enquête onder de leden uitgezet waarin tevredenheid over de vereniging en voorkeur voor baansoort is voorgelegd aan de leden.

Achtergrondinformatie

Voor wie niet aanwezig kon zijn bij de ALV onderstaand de toelichting op de achterliggende stukken.

Enquête

De enquête is door 391 leden ingevuld (van de 1227 verzonden enquêtes aan senior-leden van de vereniging). Dit is een ruim voldoende aantal om conclusies te kunnen trekken over de gehele populatie. Ook in alle subgroepen (leeftijd, geslacht en speelsterkte) was voldoende response om ook over de subgroepen conclusies te kunnen trekken.

De belangrijkste uitkomsten

–       91% is minimaal tevreden over lidmaatschap van Thor. Slechts 3% is (zeer) ontevreden

–       96% denkt de komende jaren bij Thor te blijven tennissen

–       72% is minimaal tevreden over de huidige baansoort. Slechts 9% ontevreden

–       74% vindt de baansoort belangrijk. 54% vindt het ook bepalend voor tevredenheid

–       44,5% speelt het liefst op gravel. 43% het liefst op smashcourt

–       57% geeft de voorkeur voor 12 smashcourt-/6 gravelbanen, 38% heeft de voorkeur voor 18 smashcourt banen

–       Indien we voor smashcourt kiezen, dan vindt 40% dit een goede keuze, 14% een slechte keuze

–       Indien we voor gravel kiezen, dan vindt 49% dit een goede keuze, 14% een slechte keuze

–       Ongeacht welke keuze zullen circa 5-10 mensen besluiten om hun lidmaatschap op te zeggen.

Conclusies en interpretaties

–       De leden van Thor zijn tevreden en spelen ook graag in de toekomst bij Thor

–       De baansoort is belangrijk en op dit moment zijn zij tevreden met de huidige soort

–       Er is geen significante voorkeur voor het spelen op smashcourt of gravel, wel is er een significante voorkeur voor 12 smashcourt en 6 gravel+ banen. De keuze hiervoor zou mogelijk kunnen leiden tot meer tevredenheid bij de huidige leden.

–       Welke keuze er ook gemaakt wordt, er zijn relatief maar weinig mensen die de keuze een slechte zullen vinden. En nog minder mensen zullen overwegen om hun lidmaatschap op te zeggen

 Gesprekken met stakeholders

De TTA, die ook de trainers vertegenwoordigt, spreekt een voorkeur uit voor Smashcourt. De belangrijkste overweging voor de TTA is dat op dit moment Gravel geen harde eis is vanuit de KNLTB om in de toekomst een KNLTB-gecertificeerde tennisschool te worden. En dan is beschikbaarheid van een maximaal aantal banen voor trainingen naast vrij spelen wenselijk. En omdat de bespeelbaarheid van smashcourt, zeker in de winter en in natte periodes aanzienlijk hoger ligt dan van gravel spreekt de TTA haar voorkeur uit voor Smashcourt.

De gesprekken met de SOG hebben zich hoofdzakelijk gericht op het onderhoud van de banen waar de SOG verantwoordelijk voor is en het kostenplaatje van de investering en de jaarlijkse (onderhouds)kosten.

Financiële consequenties

De financiële analyse laat zien dat de kosten voor Gravel hoger uitvallen dan van Smashcourt. In de ALV van 5 juli heeft de SOG haar cijfers gepresenteerd en laat zien dat de er jaarlijks aanzienlijk hogere kosten voor Gravel zullen zijn dan voor Smashcourt. Dit hangt vooral samen met het materiaal dat aangeschaft moet worden voor onderhoud van gravel (naast het materiaal dat voor onderhoud van de reeds bestaande smashcourt banen benodigd is) en is gravel arbeidsintensiever in onderhoud waardoor een extra Groundsman aangetrokken zou moeten worden (met de daarbij behoren kosten). Daarnaast voorziet de SOG, doordat in de winterperiode gravel-banen minder beschikbaar zullen zijn dan Smashcourt banen, een terugloop van winterkaarten waardoor de inkomsten van de SOG naar verwachting af zullen nemen, naast de stijgende kosten.

Een keuze voor gravel leidt binnen de SOG tot een tekort van €65.000 euro op haar begroting, leidend tot serieuze financiële instabiliteit en risico’s.

De penningmeesters van de vereniging en SOG hebben berekend dat een verhoging van de kosten en een daling van de inkomsten van de SOG zouden kunnen leiden tot een

contributieverhoging van €50 per lid, waarmee we dan ook de leden treffen die geen behoefte hebben aan gravel.

De financiële positie van de Vereniging hangt met name af van de ontwikkeling in de ledenaantallen. Een van onze speerpunten in ons beleidsplan is dan ook ledenbehoud en ledenwerving! We zien helaas de afgelopen jaren nog steeds een dalende trend. Bij het doorzetten van deze trend, zullen wij ook bij het handhaven van smashcourt op onze 18 buitenbanen niet ontkomen aan een contributieverhoging. Deze zal echter op een lager niveau liggen dan bij een aanleg van 6 gravel-plus banen.

Na alle financiële consequenties en risico’s te hebben afgewogen, is de conclusie van zowel het bestuur van de SOG als het Verenigingsbestuur dat iedere investering die substantiële lange termijn financiële verplichtingen en risico’s met zich meebrengt nu en de komende jaren onverantwoord is.

Derhalve kan de keus voor de vervanging van de banen vanuit financieel perspectief niet anders zijn dan voor smashcourt.

De complete stukken die zijn voorgelegd aan de leden voor de ALV van 5 juli zijn te vinden op thordebataaf.nl -> over Thor -> informatie voor leden -> Link naar de stukken voor de Algemene Leden Vergadering van 5 juli 2016 (http://www.thordebataaf.nl/algemene-ledenvergadering/)