Vrij spelen maandag van start! (ONDER VOORWAARDEN, lees verder)

——-FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL DOWN——

LET OP: zonder online reservering vooraf is het NIET mogelijk om te tennissen op ons park.

Beste leden, beste allemaal,

Na de aankondiging van onze minister president dat we weer de baan op kunnen hebben het bestuur en vele andere vrijwilligers niet stil gezeten. Dat betekent dat we het aandurven om maandag 11 mei van start te gaan met vrijspelen voor jeugd en senioren, onder voorwaarden.

Voorlopig kunnen we uitsluitend vrijspelen in enkelspelvorm. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk de baan op gaat, hebben we versneld het online reserveringssysteem baanreserveren.nl ingevoerd. Baanreserveren.nl kun je benaderen via de vanaf dat moment duidelijk herkenbare knop op de startpagina van onze website www.thordebataaf.nl. Je ontvangt zeer binnenkort jouw inloggegevens en een gebruiksinstructie vanuit Baanreserveren.nl op jouw bij de ledenadministratie van Thor bekende emailadres. Je kunt maximaal een dag van tevoren gaan reserveren. Je reservering wordt aan de toegang gecontroleerd door een coronaverantwoordelijke, herkenbaar aan het gele hesje. Kom maximaal 10 minuten te vroeg voor je reserveringstijd en verlaat na het spelen direct het park. Het clubhuis is gesloten. De hal en de oefenmuur zijn voorlopig ook gesloten. Alleen de toiletten zijn open voor leden met hoge nood.

LET OP: zonder online reservering vooraf is het NIET mogelijk om te tennissen op ons park. Als je je contributie nog niet voldaan hebt, kun je niet reserveren.

Verder is het coronaprotocol van Thor volledig van toepassing en alle leden worden geacht dit te kennen en zich conform dit protocol te gedragen. Het protocol zal worden gehandhaafd door de coronaverantwoordelijke(n) en/ of de bestuursleden en de trainers. Aanwijzingen van deze personen dienen terstond te worden opgevolgd.

Wij vragen alvast jullie begrip voor het feit dat iedereen staat te popelen om te gaan tennissen, dus we vragen je om netjes op je beurt te wachten. Tot slot wensen we iedereen heel veel plezier met de start en wees vooral netjes en respectvol naar iedereen, want het zal best even wennen zijn.

Tot ziens, tot Thor!

Het bestuur van HLTC Thor de Bataaf

———-ENGLISH————

PLEASE NOTE: without an online reservation in advance it is NOT possible to play tennis at our park.

Dear members, dear everyone,

After the announcement by our prime minister that we can get back on the court, the board and many other volunteers have been working very hard for the club. This means that we dare to start free play for seniors on Monday 11 May under certain conditions.

For now we can only play in singles. To prevent everyone from being on the park at the same time, we have quickly introduced the online reservation system baanreserveren.nl. You can access Baanreserveren.nl via the (from that moment on) clearly recognizable button on the home page of our website www.thordebataaf.nl. You will receive your login details and user instructions from Baanreserveren.nl very soon at your email address known to Thor’s member administration. You can make a reservation up to a day in advance. Your reservation will be checked at the entrance by a corona responsible, recognizable by the yellow vest. Please arrive up to 10 minutes early for your reservation time and leave the park immediately after playing. The clubhouse is closed. The hall and the practice wall are also closed for the time being. Only the toilets are open to members in dire need.

PLEASE NOTE: without an online reservation in advance it is NOT possible to play tennis at our park. I
If you have not yet paid your contribution, you cannot make a reservation.

Furthermore, Thor’s corona protocol is fully applicable and all members are expected to know and behave in accordance with this protocol. The protocol will be maintained by the responsible person (s) and / or the board members and trainers. Instructions from these persons must be followed immediately.

We ask for your understanding that everyone is eager to play tennis, so we ask you to wait your turn. Finally, we wish everyone a lot of fun with the start and above all be neat and respectful to everyone, because it will take some time getting used to.

Goodbye, to Thor!

The board of HLTC Thor de Bataaf